Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Sekretariát


ÚvodO knižniciOddelenia SKN

(1) Sekretariát riaditeľa komplexne zabezpečuje organizačné, informačné a administratívne zázemie pre činnosť riaditeľa a pre administratívne a odborné riadenie SKN:
a) zabezpečuje podmienky na odborné a administratívne riadenie SKN,
b) zabezpečuje vypracovanie, uchovávanie a sprístupňovanie podkladov pre riadiacu prácu riaditeľa a súčinnosť riaditeľa s ostatnými organizačnými útvarmi SKN,
c) pripravuje pracovný program riaditeľa a jeho časový harmonogram,
d) zabezpečuje evidenciu, vybavovanie a archiváciu agendy adresovanej riaditeľovi,
e) organizačne zabezpečuje prípravu rokovania porady vedenia SKN, vyhotovuje a eviduje záznamy a zabezpečuje kontrolu prijatých úloh,
f) posudzuje formálnu správnosť podkladov predkladaných riaditeľovi na prerokovanie alebo na rozhodnutie, zabezpečuje ich úplnosť a včasné predloženie,
g) zostavuje plán hlavných úloh SKN na príslušné obdobie a vypracúva jeho konečné znenie,
h) zabezpečuje vypracovanie výročných správ SKN,
i) zabezpečuje kontakty s podobnými inštitúciami pre nevidiacich a slabozrakých a inak zdravotne postihnutých v zahraničí,
j) zabezpečuje vybavovanie petícií, sťažností, oznámení a podnetov občanov v súčinnosti s príslušnými organizačnými útvarmi SKN,
k) zabezpečuje centrálnu evidenciu všetkých žiadostí podaných SKN o sprístupnenie informácií na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a ich neodkladné postúpenie na vybavenie vecne príslušnému vedúcemu oddelenia alebo priamo riaditeľovi,
l) zabezpečuje a priebežne kontroluje vizuálnu a informačnú kvalitu internetovej stránky SKN, v súčinnosti s organizačnými útvarmi zabezpečuje jej aktualizáciu,
m) spravuje registratúru a registratúrne stredisko SKN: evidovanie, tvorbu, ukladanie, ochranu registratúrnych záznamov, prístup k nim a ich vyraďovanie,
n) spracováva, doplňuje registratúrny poriadok a registratúrny plán, ako i ďalšie potrebné vnútorné predpisy z uvedenej oblasti.


(2) Sekretariát riaditeľa v oblasti personálnej administratívy a personálneho rozvoja:
a) plní úlohy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov spojených so vznikom, zánikom a zmenou pracovného pomeru,
b) plní úlohy spojené s obsadzovaním voľných pracovných miest výberovým konaním, výberom a ich zverejňovaním v masmédiách, s komplexnou prípravou a realizáciou procesu výberového konania, výberu, v súlade s potrebami SKN a podľa platnej legislatívy, na základe rozhodnutia riaditeľa,
c) vedie osobné spisy zamestnancov SKN,
d) plní úlohy v oblasti odmeňovania – vykonáva činnosti spojené so zaradením zamestnanca do príslušnej platovej triedy a platového stupňa, uplatňovaním tarifných sústav a motivačných mzdových foriem, vydáva oznámenia o výške a zložení funkčného platu, spracúva mzdové a platové inventúry pre účely odmeňovania,
e) spolupodieľa sa na plnení úloh spojených s nemocenským, zdravotným a dôchodkovým poistením zamestnancov SKN,
f) zabezpečuje úlohy v sociálnej a zdravotnej starostlivosti o zamestnancov SKN,
g) plní úlohy súvisiace s evidenciou a spracovaním dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
h) poskytuje poradenstvo vedúcim zamestnancom organizačných útvarov SKN pri vypracovávaní pracovných náplní zamestnancov SKN, pri príprave a predkladaní návrhov platových náležitostí zamestnancov SKN,
i) vypracúva analýzy a štatistické podklady, spolupracuje na vypracovávaní kolektívnej zmluvy,
j) organizuje a koordinuje vzdelávanie, prehlbovanie kvalifikácie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov SKN,
k) zabezpečuje zriaďovanie chránených pracovísk v SKN a ich evidenciu,
l) zabezpečuje výkon pracovnej asistencie pre zdravotne postihnutých zamestnancov SKN,
m) vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov v informačných systémoch SKN.


(3) Sekretariát riaditeľa v oblasti informačných a komunikačných technológií:
a) zabezpečuje správu a prevádzku lokálnej počítačovej siete SKN, vrátane prepojenia na externé siete (internet, GOVNET, virtuálna privátna sieť SKN),
b) zabezpečuje komplexnú starostlivosť o výpočtovú techniku a softvérové vybavenie v SKN vrátane vyhodnocovania funkčnosti a využiteľnosti v rámci informačných a komunikačných technológií v rámci lokálnej počítačovej siete SKN,
c) zabezpečuje implementáciu štandardov do IS SKN v súlade so štandardmi ISO, európskymi a slovenskými normami, štandardmi pre štátny informačný systém SR a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (správa a administrácia IS, zisťovanie, predchádzanie a zamedzovanie bezpečnostných rizík súvisiacich s prevádzkovaním použitých IKT),
d) vykonáva dohľad nad bezpečným využívaním informačných a komunikačných technológií v súlade s internými riadiacimi aktmi,
e) zabezpečuje systémovú údržbu databáz, databázového prostredia a databázových aplikácií,
f) zodpovedá za dodržiavanie licencií a zmlúv, vedie archív softvéru, licencií a zmlúv.


(4) Sekretariát riaditeľa ďalej:
a) zabezpečuje predpoklady na plnenie povinností SKN v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,
b) zabezpečuje a riadi prevádzku motorových vozidiel SKN, stará sa o ich obnovu, údržbu a opravy,
c) zabezpečuje opravy a údržbu budov SKN,
d) zabezpečuje upratovanie vnútorných a vonkajších priestorov SKN.[» na začiatok stránky]
[» tlač stránky]
© 2006 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. [SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems. ]
Posledná aktualizácia: 11. 11. 2011. [Webmaster: webmaster@skn.sk] [Informácie o prístupnosti].