Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Základné informácie


ÚvodO knižniciSlobodný prístup k informáciám

Slobodný prístup k informáciám

Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať:

písomne na adresu:

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu 
v Levoči
Štúrova 36 
054 65 Levoča 

ústne: v čase 8:00 hod. – 14:00 hod. (úradné hodiny)
telefonicky na číslo: 053/2451202
faxom na číslo: 053/2451003
elektronicky na e-mailovú adresu: skn@skn.sk alebo on-line formulárom
   


 

Základné informácie

Zo žiadosti o sprístupnenie informácií musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.

Ak povinná osoba, ku ktorej žiadosť smeruje, nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti povinná osoba bezodkladne oznámi žiadateľovi.

Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu, najviac však o osem pracovných dní. Predĺženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty.

Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, povinná osoba môže bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.

Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená.

Ak povinná osoba v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie či nevydala rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu.

Proti rozhodnutiu Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči o odmietnutí požadovanej informácie možno podať rozklad.

 

Opravný prostriedok

Opravný prostriedok (rozklad) sa podáva poštou na adresu:

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
Štúrova 36 
054 65 Levoča 
 

Základné dokumenty

[» na začiatok stránky]
[» tlač stránky]
© 2006 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. [SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems.]
Posledná aktualizácia: 26. 10. 2016. [Webmaster: webmaster@skn.sk] [Informácie o prístupnosti].