Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Metodický pokyn


Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, ktorým sa vydávajú pravidlá pre jednotný postup pri sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov


Na zabezpečenie jednotného postupu Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči pri sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov vydávam nasledovný metodický pokyn:


Čl. I
Všeobecné ustanovenia1. Tento metodický pokyn upravuje postup Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (ďalej len „SKN“), práva, povinnosti a zodpovednosť organizačných útvarov a zamestnancov SKN pri sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“).

2. SKN sprístupňuje podľa zákona informácie, ktoré sú jej dostupné v rámci SKN a ktoré sa vzťahujú k jej pôsobnosti. Ak SKN nemá informáciu aktuálne k dispozícii, hoci jej to zákon ukladá, je povinná neodkladne informáciu doplniť a poskytnúť.

3. Každý žiadateľ má právo na prístup k informáciám, podľa bodu 2 tohto článku, ktorých poskytovanie nepodlieha obmedzeniu podľa zákona.

4. Informácie poskytované v rámci knižnično-informačných služieb SKN sa poskytujú verejnosti podľa zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach.

5. Informácie o činnosti SKN sú prístupné v sídle SKN a v sieti internetu na elektronickej adrese www.skn.sk.

6. V zmysle zákona o slobode informácií sa podrobnejšie informácie nachádzajú na internetovej stránke SKN na týchto miestach:

• Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach
• Zriaďovacia listina SKN
• Organizačný poriadok SKN
• Pracovný poriadok SKN
• Kolektívna zmluva
• Slobodný prístup k informáciám - kontakt na povinnú osobu podľa zákona č. 211/2000 Z. z., pokyny, inštrukcie, predpisy, inštrukcie, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje
• Výročné správy, štatistiky, analýzy SKN
• Konferencie, kongresy, semináre, odborné akcie SKN
• Tlačové informácie SKN
• Verejné obstarávanie, konkurzy, súťaže týkajúce sa SKN
• Vnútorná kontrolná činnosť v SKN

7. Ak žiadateľ trvá na priamom sprístupnení informácie, môže podať SKN žiadosť.


Čl. II
Postup pri sprístupňovaní informácií1. Žiadosť o sprístupnenie informácie možno podať ústne alebo písomne, ako aj iným technicky vykonateľným spôsobom.

2. Zo žiadosti musí byť zjavné, že je určená SKN, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne SKN so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

3. Ak žiadosť neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2 tohto článku, SKN bezodkladne písomne preukázateľnou formou vyzve žiadateľa, aby žiadosť doplnil, poučí ho, ako je potrebné žiadosť doplniť a určí lehotu na doplnenie žiadosti, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní; ak žiadateľ podanie nedoplní v určenej lehote, SKN žiadosť odloží.

4. Písomná žiadosť sa podáva výlučne na adresu:

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu
Štúrova 36
054 65 Levoča

5. Žiadosť možno podať poštou, osobne len v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod. na sekretariáte SKN, faxom na číslo 053/2451003, elektronickou poštou na adrese skn@skn.sk  a telefonicky výlučne na čísle 053/2451202.

6. Centrálnu evidenciu všetkých žiadostí podaných SKN vedie sekretariát riaditeľa, ktorý žiadosť zaeviduje a neodkladne postúpi na vybavenie vecne príslušnému organizačnému útvaru SKN.

7. Evidencia obsahuje najmä :

• meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresu alebo sídlo,
• dátum podania žiadosti,
• formu podania, obsah žiadosti a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie,
• vecne príslušný organizačný útvar poskytujúci informáciu,
• výsledok, formu a dátum vybavenia žiadosti,
• opravný prostriedok (dátum podania a výsledok vybavenia).

8. Pracoviskom zodpovedným za včasné, úplné a pravdivé sprístupnenie informácie je povinná osoba organizačného útvaru SKN podľa zamerania činnosti a podľa druhu poskytovanej informácie.

9. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

10. Informácie sa sprístupňujú najmä písomne, ústne, nahliadnutím do spisu, vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, kopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou každému žiadateľovi tak, aby neboli porušené povinnosti vyplývajúce pre SKN z obmedzenia prístupu k informáciám upraveného zákonom.

11. Prístupnou formou sprístupnenia informácie žiadateľovi, ktorý je osobou nevidiacou alebo slabozrakou, je podľa osobitného predpisu informácia napísaná:
a) slepeckým (Braillovým) písmom alebo
b) zväčšeným typom písma.

12. Nevidiaca osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie slepeckým (Braillovým) písmom. Pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s červeným pásom, na ktorého zadnej strane je vyznačený druh zdravotného postihnutia „Nevidiaci – Blind“.

13. Slabozraká osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie zväčšeným typom písma. Pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

14. Ak rozsah informácie presiahne primeraný rozsah v prístupnej forme podľa odseku 11, zodpovedný gestor sprístupní požadovanú informáciu alebo jej časť iným vhodným spôsobom podľa osobitného predpisu. Obmedzovať celkový rozsah sprístupňovanej informácie, na ktorú má žiadateľ podľa odseku 12 a 13 nárok zo zákona, nie je prípustné.

15. Ak je žiadateľom osoba nepočujúca alebo nedoslýchavá, v žiadosti uvedie spôsob sprístupnenia informácie podľa § 16 ods. 1 zákona o slobode informácií.

16. SKN v prípade ústnej alebo telefonickej žiadosti sprístupní žiadateľovi informáciu neodkladne, ak ju má k dispozícii. Ak SKN na ústnu alebo telefonickú žiadosť informáciu neposkytne alebo keď žiadateľ považuje informáciu za neúplnú, požiada o sprístupnenie informácie písomne.


Čl. III
Sprístupnenie informácie


1. SKN je povinná žiadosť vybaviť bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia jej nedostatkov a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa čl. II ods. 11 písm. a), ak osobitný predpis neustanovuje inak.

2. Lehotu na vybavenie žiadosti podľa ods. 1 možno predĺžiť zo závažných dôvodov, najviac však o 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa informácia sprístupňuje nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa čl. II ods. 11 písm. a). Zodpovedný gestor túto skutočnosť bezodkladne oznámi žiadateľovi, najneskôr však pred uplynutím lehoty podľa odseku 1.

3. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť prvý pracovný deň po dni doručenia žiadosti.

4. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom vrátane žiadateľa so zmyslovým postihnutím, SKN dohodne so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

5. Informácie sa sprístupňujú v pracovnom čase na sekretariáte SKN. Ak informáciu po dohode so zodpovedným gestorom sprístupni žiadateľovi vedúci sekretariátu, odovzdá vybavenú žiadosť zodpovednému gestorovi na evidovanie.

Čl. IV


1. Pri sprístupnení požadovanej informácie ústne, nahliadnutím do spisu, kopírovaním alebo telefonicky urobí o tom zodpovedný gestor rozhodnutie zápisom v spise; proti takému rozhodnutiu nie je možné podať opravný prostriedok.

2. Riaditeľ SKN vydá rozhodnutie o odmietnutí sprístupniť informáciu, ak žiadosti nevyhovel vôbec alebo jej vyhovel len sčasti; ak bola žiadosť odložená podľa čl. II ods. 3, toto rozhodnutie sa nevydá.

3. Ak SKN v určenej lehote nesprístupní informáciu, nevydá rozhodnutie o odmietnutí sprístupniť informáciu alebo informáciu inak nesprístupni, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla sprístupniť informáciu. Za deň doručenia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti podľa čl. III ods. 1 tohto metodického pokynu.

Čl. V
Postúpenie žiadosti


1. Ak SKN nemá požadovanú informáciu k dispozícii a má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, zodpovedný gestor postúpi žiadosť o sprístupnenie informácie do piatich dní od doručenia povinnej osobe, ktorá má požadovanú informáciu k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím; v odôvodnení rozhodnutia sa objasní, že požadovaná informácia nespadá do pôsobnosti SKN a SKN nemá vedomosť o tom, do pôsobnosti ktorej povinnej osoby patrí sprístupnenie požadovanej informácie.

2. Postúpenie žiadosti inej povinnej osobe SKN bezodkladne oznámi žiadateľovi. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť dňom, keď povinná osoba dostala postúpenú žiadosť.

Čl. VI
Odkaz na zverejnenú informáciu


1. Ak žiadateľ požaduje sprístupnenie už zverejnenej informácie, SKN najneskôr do piatich dní odo dňa podania žiadosti oznámi žiadateľovi údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.

2. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení už zverejnenej informácie, SKN ju sprístupní v lehote, ktorá začína plynúť dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.

Čl. VII
Vydanie rozhodnutia


1. V požadovanom rozsahu, požadovaným spôsobom spracované informácie sa sprístupňujú žiadateľovi v zákonom stanovenej lehote rozhodnutím riaditeľa SKN, v čase jeho neprítomnosti ním určeného zástupcu; rozhodnutie sa urobí záznamom do evidenčného listu žiadosti o sprístupnenie informácií.

2. Ak sa žiadosti nevyhovie alebo sa vyhovie len čiastočne, riaditeľ SKN v stanovenej lehote vydá písomné rozhodnutie o odmietnutí sprístupniť požadovanú informáciu.

3. Rozhodnutie o odmietnutí sprístupniť požadovanú informáciu sa zasiela žiadateľovi s doručenkou do vlastných rúk.

Čl. VIII
Opravné prostriedky


1. Ak SKN odmietne sprístupniť požadovanú informáciu, žiadateľ môže podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva organizačnému útvaru SKN, ktoré rozhodnutie vydalo alebo malo vydať.

2. O odvolaní rozhoduje riaditeľ SKN v súčinnosti s vecne príslušným organizačným útvarom SKN do 15 dní od doručenia odvolania.

3. V konaní podľa zákona sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.


Čl. IX
Uloženie spisu


Spis obsahujúci dokumentáciu o sprístupnení informácie sa po vybavení a uzavretí uloží na sekretariáte riaditeľa. Spis musí obsahovať všetky písomnosti týkajúce sa vybavovania žiadosti, vrátane informácie o spôsobe vybavenia, dátume vybavenia, výšky úhrady a odpustení úhrady nákladov. Všetky písomnosti založené v spisovej agende musia byť označené číslom z centrálnej evidencie.


Čl. X
Zodpovednosť za sprístupňovanie informácií


Vedomé vydanie alebo zverejnenie nepravdivej informácie alebo neúplnej informácie, porušenie povinnosti ustanovenej zákonom o slobode informácií alebo vydanie rozhodnutia, príkazu alebo iného opatrenia, ktorého následkom je porušenie práva na prístup k informáciám, je priestupkom.


Čl. XI
Úhrada nákladov


1. Bezplatne sa poskytujú:
a) informácie, ktorých súhrnné náklady spojené s vyhotovením a odoslaním informácie neprekročia 3,32 €,
b) informácie sprístupnené elektronickou poštou a telefonicky.

2. Žiadateľ uhrádza náklady za sprístupnenie informácií spojených so zhotovením kópií, zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie:
a) poštovou poukážkou,
b) bezhotovostným prevodom na účet SKN,
c) v hotovosti do pokladne SKN.

3. Žiadateľ – platiteľ úhradu nákladov podľa odseku 2 uhrádza pri prevzatí informácie. Úhrady sú príjmom rozpočtovej kapitoly SKN.

4. SKN môže úhradu nákladov podľa odseku 2 odpustiť. O odpustení rozhoduje riaditeľ SKN. Informácia o odpustení úhrady nákladov sa založí do spisu.

5. Žiadateľom so zmyslovým postihnutím (osoba nevidiaca, slabozraká, nepočujúca alebo nedoslýchavá, ktorá má preto obmedzenú schopnosť pri dorozumievaní) sa požadované informácie sprístupňujú bezplatne.

6. Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií je prílohou č. 4 k tomuto metodickému pokynu.


Čl. XII
Zrušovacie ustanovenie


Zrušuje sa metodický pokyn na vykonávanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v pôsobnosti Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči z 1. januára 2001.


Čl. XIII
Účinnosť


Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2009.

Ing. František Hasaj
riaditeľ SKN

Príloha č. 1: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
Ústna žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám


Príloha č. 2: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
Písomná žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám


Príloha č. 3: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
Rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu


Príloha č. 4: Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Ústna žiadosť
o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám


Evidenčné číslo:
(vyplní SKN)


Dátum a hodina podania žiadosti:
Forma žiadosti: osobne – telefonicky


Meno a priezvisko žiadateľa alebo názov organizácie:


Adresa žiadateľa :


Obsah požadovaných informácií:

Požadovaný spôsob poskytovania informácie:

Spôsob vybavenia žiadosti: vybavenie – nevybavenie (dôvody)


Forma vybavenia žiadosti: ústne osobne – ústne telefonicky
písomne – zhotovením kópie (odpisu) – nahliadnutím do spisu
faxom – elektronickou poštou – inak


Dátum vybavenia žiadosti:


Poplatok .................. €         zaplatený (odpustený): dňa ....................... č. dokladu .............................. 

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Písomná žiadosť
o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám

Evidenčné číslo:
(vyplní SKN)

Dátum podania žiadosti:
(vyplní žiadateľ)

Dátum doručenia žiadosti:
(vyplní SKN)


Forma podania žiadosti:
(vyznačí žiadateľ) faxom -  poštou -  e-mail


Meno a priezvisko žiadateľa (fyzická osoba)
alebo názov organizácie (právnická osoba)

(vyplní žiadateľ)

Adresa žiadateľa (vrátane tel. č., fax alebo e-mail):
(vyplní žiadateľ)Obsah požadovaných informácií
a/alebo určenie spisu pre poskytnutie kópie:

(vyplní žiadateľ, v prípade potreby uvedie na osobitnom liste)Požadovaný spôsob poskytovania informácie:
(vyznačí žiadateľ)

telefonicky poštou faxom e-mailom

Žiadosť zaevidoval (meno a priezvisko):

Postúpené na vybavenie (oddelenie):

Prevzal na vybavenie (meno a priezvisko, dátum):

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Rozhodnutie o odmietnutí
poskytnúť informáciuV........................... dňa ........................ Číslo ..........................

Podľa paragrafu 18 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), paragrafu 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
n e v y h o v u j e mžiadosti o poskytnutie informácie o
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
ktorú podal (kto) .......................................(kedy) ...............................................................
pod evidenčným číslom .......................................................................................................
Odôvodnenie:

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno do 15 dní od jeho doručenia podať opravný prostriedok podľa paragrafu 19 ods. 1 a 2 zákona o slobode informácií, povinnej osobe, ktorá toto rozhodnutie vydala.


odtlačok okrúhlej
úradnej pečiatky ..............................................................
podpis oprávneného vedúceho zamestnanca, vecného gestora povinnej osoby


[» na začiatok stránky]
[» tlač stránky]
© 2006 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. [SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems. ]
Posledná aktualizácia: 26. 10. 2009. [Webmaster: webmaster@skn.sk] [Informácie o prístupnosti].