Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Oddelenie knižnično-informačných služieb


ÚvodO knižniciOddelenia SKN

Oddelenie knižnično-informačných služieb v oblasti doplňovania, spracovania, ochrany knižničného fondu a edičnej činnosti:
a) buduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje špecializovaný knižničný fond nevidiacim, slabozrakým a inak zdravotne postihnutým v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím,
b) zabezpečuje akvizíciu knižničného fondu na základe zákona o povinnom výtlačku, kúpou, darmi, medzinárodnou výmenou, so zreteľom na jeho profiláciu a vývoj používateľských potrieb v zmysle odporúčania edičnej komisie,
c) eviduje prírastky fondov dokumentov v Braillovom písme, zväčšenom type čiernotlačového písma a zvukových nahrávok, v zmysle platných predpisov vedie prírastkové zoznamy, zoznamy úbytkov knižničného fondu,
d) zabezpečuje činnosť edičnej komisie, štvrťročne pripravuje edičné plány braillovských a zvukových dokumentov,
e) zabezpečuje bibliografické spracovanie získaných knižničných dokumentov v súlade so záväznými štandardmi, tvorbu a udržiavanie súboru autorít (autorov, predmetových hesiel, korporácií a pod.),
f) zodpovedá za odbornú úroveň a vecnú správnosť údajov o knižničnom fonde v knižnično-informačnom systéme SKN,
g) spracovanými záznamami sa podieľa na tvorbe Súborného katalógu knižníc SR,
h) zodpovedá za dodržiavanie interných metodických pokynov SKN a pokynov ústredného metodického pracoviska – Slovenskej národnej knižnice v Martine (ďalej len „SNK“) pri spracovávaní dokumentov,
i) buduje a rediguje katalógy SKN v zmysle koncepcie budovania systému katalógov knižnice,
j) technicky spracúva prírastky fondov (piktogramy), jednotlivé knižničné jednotky označuje príslušnými štítkami,
k) zabezpečuje ochranu knižničného fondu, podľa platných predpisov vykonáva revízie v súlade s vyhláškou MK SR č. 421/2003 Z. z. o spôsobe evidencie, revízii a vyraďovaní knižničných fondov a internej smernice SKN,
l) vykonáva fyzickú očistu fondov a dbá o jeho ochranu,
m) sústreďuje poškodené dokumenty a spracúva požiadavky na opravy knižničného fondu.

(2) Oddelenie knižnično-informačných služieb v oblasti metodickej činnosti:
a) poskytuje poradenskú, konzultačnú a metodickú činnosť oddeleniam verejných knižníc poskytujúcim knižnično-informačné služby nevidiacim, slabozrakým a inak zdravotne postihnutým v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím, zabezpečuje uzatváranie dohôd o spolupráci s verejnými knižnicami,
b) poskytuje cirkulačnú výpožičnú službu oddeleniam verejných knižníc poskytujúcim knižnično-informačné služby nevidiacim, slabozrakým a inak zdravotne postihnutým v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím,
c) zabezpečuje v úzkej súčinnosti s oddeleniami SKN teoreticko-koncepčné úlohy v oblasti metodickej, výskumno-rozborovej, koordinačnej, poradensko-konzultačnej, vzdelávacej, informačnej a vydavateľskej,
d) vedie dokumentáciu o činnosti oddelenia a spracováva sumarizáciu štátneho štatistického výkazu o knižniciach, periodickej a neperiodickej tlači,
e) spracováva mesačnú štatistiku číselných ukazovateľov SKN z podkladov InfoStation – Log In SNK,
f) prostredníctvom elektronických služieb sprístupňuje vonkajšie informačné a bibliografické zdroje, súborné katalógy, bibliografické a faktografické databázy a knižné novinky,
g) zostavuje a vydáva odborné špeciálne, tematické a personálne bibliografie osobností a udalostí, aj slepeckého hnutia,
h) prideľuje, v súčinnosti s Národnou agentúrou ISBN SR v SNK v Martine, čísla ISBN titulom vydaným SKN – zvukovým dokumentom (CD-ROM, WMA DRM 10) a braillovským dokumentom.

(3) Oddelenie knižnično-informačných služieb v oblasti výpožičných služieb a digitálnej knižnice:
a) zabezpečuje absenčné, prezenčné a zásielkové výpožičné služby nevidiacim, slabozrakým a inak zdravotne postihnutým v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím v Slovenskej republike a v zahraničí,
b) vedie evidenciu používateľov SKN a výpožičiek v knižnično-informačnom systéme v zmysle zákona č. 428/2003 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
c) poskytuje konzultačné a poradenské služby pri výbere literatúry a ústne faktografické informácie,
d) zabezpečuje pravidelné poskytovanie absenčných výpožičných služieb aj imobilným používateľom v mieste sídla SKN,
e) poskytuje bibliograficko-informačné, rešeršné, referenčné, medziknižničné výpožičné služby a medzinárodné medziknižničné výpožičné služby používateľom SKN klasickou formou (poštou) aj elektronickou,
f) rozvíja individuálne a kolektívne formy práce pre detských i dospelých používateľov,
g) zabezpečuje kultúrno-výchovne podujatia knižnice, pričom spolupracuje so špeciálnymi školami a inštitúciami pre nevidiacich, slabozrakých a inak zdravotne postihnutých,
h) zabezpečuje odbornú úroveň exkurzií a informatickej výchovy používateľov knižnice a realizuje základné školenie využívania elektronických informačných zdrojov pre používateľov knižnice,
i) buduje fond cudzojazyčnej a odbornej literatúry a zabezpečuje absenčné a prezenčné výpožičné služby záujemcom o túto literatúru,
j) sleduje čítanosť jednotlivých tematických skupín knižničného fondu, zhromažďuje požiadavky používateľov a zabezpečuje ich zohľadňovanie pri nákupe, ochrane a sprístupňovaní literatúry,
k) sleduje dodržiavanie výpožičnej lehoty a vybavuje urgencie nevrátených knižničných dokumentov,
l) zabezpečuje služby v čitárni SKN,
m) propaguje služby oddelenia prostredníctvom internetovej stránky SKN a periodík SKN,
n) zodpovedá za prevádzku a fungovanie digitálnej knižnice SKN ako komplexného informačného systému s národnou pôsobnosťou v oblasti poskytovania a sprístupňovania elektronických informačných služieb používateľom prostredníctvom webového sídla SKN; vykonáva sprístupňovanie, ochranu a archiváciu fondov digitálnej knižnice, tvorí koncepciu ďalšej modernizácie digitálnej knižnice,
o) zabezpečuje správne prideľovanie licencií pri prenose elektronického dokumentu na vymedzený čas tak, aby bol dokument chránený pred neoprávneným použitím,
p) koordinuje, usmerňuje, metodicky a odborne riadi knihovníkov a používateľov pri využívaní IT a digitálnej knižnice SKN,
q) zabezpečuje údržbu, obsahovú aktualizáciu a vývoj webovej stránky SKN.

[» na začiatok stránky]
[» tlač stránky]
© 2006 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. [SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems.]
Posledná aktualizácia: 15. 11. 2011. [Webmaster: webmaster@skn.sk] [Informácie o prístupnosti].