Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Redakcia


ÚvodO knižniciOddelenia SKN

Poslaním slepeckej redakcie je poskytovať aktuálne a hodnoverné informácie nevidiacim a slabozrakým občanom Slovenska prostredníctvom 17-tich časopisov, ktoré vychádzajú v Braillovom písme, vo zvuku, v čiernotlači a v elektronickej podobe s rôznou periodicitou. Každý z týchto časopisov sa za roky trvania vyprofiloval a žije svojím vlastným životom mapujúc dianie doma i vo svete týkajúce sa jeho tematického okruhu.

Redakčný kolektív zostavuje jednotlivé periodiká jednak z vlastných, autorských príspevkov, ale značnú obsahovú časť časopisov predstavujú aj prevzaté články z domácej a zahraničnej tlače, resp. z internetu. Výrazný zástoj na tvorbe obsahu majú aj zrakovo postihnutí spolupracovníci a dopisovatelia. Súčasťou činnosti redakcie je každoročne pripravovať a do výroby zadávať slepecké kalendáre a keď to finančné možnosti dovolia aj neperiodickú publikáciu Tyflologické čítanie.
V súčasnosti sa počet predplatiteľov zastavil na čísle 600 s tým, že mnohí abonenti odoberajú viaceré periodiká. V ostatných rokoch sa zvýšil záujem o zvukové časopisy a odber periodík v Braillovom písme mierne klesá. Tento fakt treba pripísať na vrub podstatne širším možnostiam prístupu nevidiacich a slabozrakých k informáciám. Fenoménom v tejto oblasti je jednoznačne internet a jeho dostupnosť vďaka hlasovému výstupu aj zrakovo hendikepovanej verejnosti.
V ostatných rokoch registrujeme zvýšený záujem o periodiká pre vidiacu verejnosť. Slepecká redakcia prišla s ponukou spoločenského časopisu Život po prvýkrát v roku 2002. Odvtedy k nim pribudli časopisy Zdravie a 100 + 1. V roku 2010 „plusku“ nahradila Slovenka. Ide o výber článkov z týždenníkov, resp. mesačníka, ktorý vychádza raz za mesiac.
Od roku 2010 vydáva SKN všetky knihy a časopisy na CD nosičoch.

Redakcia participuje na celoštátnej literárnej prehliadke Dni Mateja Hrebendu. V rokoch 2003, 2005 a 2007 uskutočnila celoslovenskú výstavu spojenú s predajom Čo dokážu naše ruky. Prezentovala sa na nich takmer stovka nevidiacich a slabozrakých autorov z celého Slovenska s takmer 300 exponátmi. V decembri 2009 sme pre zmenu pripravili výstavu zberateľov, na ktorej sa prezentovalo desať vystavovateľov a svojím obsahom bola tiež prijatá veľmi pozitívne.
Súčasťou práce 4-členného kolektívu redakcie je aj archivácia a uchovávanie tlačených dokumentov obsahujúcich akúkoľvek zmienku o činnosti SKN, ako aj slepeckého hnutia na Slovensku.

[» na začiatok stránky]
[» tlač stránky]
© 2006 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. [SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems. ]
Posledná aktualizácia: 19. 1. 2010. [Webmaster: webmaster@skn.sk] [Informácie o prístupnosti].