Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Štatút redakčnej rady


ÚvodO knižniciDokumenty

ŠTATÚT REDAKČNEJ RADY

SLOVENSKEJ KNIŽNICE PRE NEVIDIACICH MATEJA HREBENDU

V LEVOČI

z 29. marca 2012

Číslo: 80/2012
Dátum nadobudnutia účinnosti: 29. marec 2012
Doba platnosti: na dobu neurčitú
Zrušenie aktu: Štatút redakčnej rady Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči z 30. 12. 2006 a dodatok č. 1 k štatútu redakčnej rady z 1. 3. 2008


I.
VŠEOBECNÁ ČASŤ

Článok 1
Základné ustanovenia

Riaditeľ Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (ďalej len „SKN“) vydáva štatút redakčnej rady, ktorý vymedzuje postavenie, pôsobnosť, úlohy, zloženie, práva a povinnosti členov a administratívne zabezpečenie činnosti redakčnej rady a jej zasadnutí.

Článok 2
Postavenie a pôsobnosť redakčnej rady

(1) Redakčná rada (ďalej len „rada“) je podľa čl. 8 ods. 1 Organizačného poriadku Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči č. 245/2011 z 21. októbra 2011 poradným orgánom riaditeľa vo veci vydávania časopisov pre nevidiacich, slabozrakých a inak zdravotne postihnutých.
(2) Závery rady sú odporúčaniami pre riaditeľa.
(3) Rada
a) prerokúva plán hlavných úloh redakcie na príslušný rok,
b) hodnotí obsah a formu jednotlivých časopisov,
c) navrhuje témy do časopisov,
d) dbá na správnu grafickú úpravu časopisov vydávaných v Braillovom písme,
e) predkladá návrhy a požiadavky čitateľov,
f) vyjadruje sa k ostatným aktivitám redakcie.

Článok 3
Zloženie rady

(1) Radu tvoria predseda a členovia. Predseda je stálym členom redakčnej rady.
(2) Predsedom rady je šéfredaktor – vedúci oddelenia redakcie.
(3) Členov rady vymenúva a odvoláva každé tri roky riaditeľ SKN na návrh predsedu rady. Členovia sú z radov odborníkov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ďalších občianskych združení pre zdravotne postihnutých a čitateľov časopisov.
(4) Členstvo v rade je nezastupiteľné.
(5) Člen rady sa môže vzdať členstva aj dobrovoľne.

Článok 4
Práva a povinnosti rady

(1) Predseda rady
a) riadi činnosť rady,
b) zvoláva zasadnutie rady,
c) určuje program zasadnutia rady podľa aktuálnych požiadaviek a návrhov členov rady a redaktorov,
d) vedie zasadnutie rady,
e) vypracúva zápisnicu zo zasadnutí rady a distribuuje ju do troch pracovných dní členom rady,
f) predkladá závery rady riaditeľovi SKN na schválenie,
g) hodnotí činnosť členov rady.

(2) Členovia rady
a) hodnotia formu a obsah jednotlivých časopisov vydávaných SKN,
b) aktívne vstupujú do procesu tvorby časopisov s návrhmi, témami a tipmi na spracovanie.


II.
ROKOVACÍ PORIADOK

Článok 5
Zasadanie rady

(1) Rada vykonáva svoju činnosť prostredníctvom zasadnutia, pričom zasadá najmenej dvakrát ročne. Predseda rady pozýva členov rady na zasadnutia rady najmenej päť pracovných dní vopred. Členovia rady sú povinní zúčastňovať sa na zasadnutí rady, ak nemajú vážny dôvod na neprítomnosť.
(2) Zasadnutie rady vedie predseda rady, v jeho neprítomnosti ním poverený člen rady. Na zasadnutie rady na návrh členov rady môžu byť prizvané aj iné osoby za účelom odbornej konzultácie k predloženým materiálom. Redaktori z oddelenia redakcie nie sú členmi rady, ale sú stále prizývaní na zasadnutia rady.
(3) Rada je uznášaniaschopná, pokiaľ je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
(4) Uznesenia rady sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou prítomných členov rady.
(5) V prípade neprítomnosti na rokovaní rady, člen rady môže vopred podať svoje vyjadrenie k prerokovávaným bodom.
(6) Námety alebo problémy v období medzi zasadaniami rady predložia členovia rady jej predsedovi, ktorý si vyžiada stanovisko od všetkých členov rady.
(7) Z rokovania rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorá je predložená riaditeľovi SKN na schválenie a do troch pracovných dní sa zašle členom rady.

III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVANIA

Článok 6
Záverečné ustanovenia

(1) Štatút rady je záväzný pre všetkých členov rady.
(2) Cestovné náklady spojené s činnosťou rady sú hradené podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Článok 7
Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa Štatút redakčnej rady Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči z 30. 12. 2006 a dodatok č. 1 k štatútu redakčnej rady z 1. 3. 2008

Článok 8
Platnosť a účinnosť

Tento štatút rady nadobúda platnosť a účinnosť 29. marca 2012.


Ing. František Hasaj
riaditeľ SKN

[» na začiatok stránky]
[» tlač stránky]
© 2006 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. [SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems.]
Posledná aktualizácia: 28. 3. 2012. [Webmaster: webmaster@skn.sk] [Informácie o prístupnosti].