Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Slobodný prístup k informáciám


ÚvodO knižniciDokumenty

Metodický pokyn

SadzobníkMetodický pokyn

na vykonávanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) v pôsobnosti Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (ďalej len „SKN“)

Čl. I

Všeobecné ustanovenia

 1. SKN sprístupňuje podľa zákona informácie, ktoré sú jej dostupné v rámci SKN a ktoré sa vzťahujú k jej pôsobnosti. Ak SKN nemá informáciu aktuálne k dispozícii, hoci jej to zákon ukladá, je povinná neodkladne informáciu doplniť a poskytnúť.
 2. Každý žiadateľ má právo na prístup k informáciám, podľa bodu 1 tohto článku, ktorých poskytovanie nepodlieha obmedzeniu podľa zákona .
 3. Informácie poskytované v rámci knižnično-informačných služieb SKN sa poskytujú verejnosti podľa zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach.
 4. Informácie o činnosti SKN sú prístupné v sídle SKN a v sieti internetu na elektronickej adrese www.skn.sk.
 5. V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám sa podrobnejšie informácie nachádzajú na internetovej stránke SKN na týchto miestach:
  • Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach 
  • Zriaďovacia listina SKN 
  • Organizačný poriadok SKN 
  • Pracovný poriadok SKN 
  • Kolektívna zmluva 
  • Slobodný prístup k informáciám - kontakt na povinnú osobu podľa zákona č. 211/2000 Z. z., pokyny, inštrukcie, predpisy, inštrukcie, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje
  • Výročné správy, štatistiky, analýzy SKN 
  • Konferencie, kongresy, semináre, odborné akcie SKN 
  • Tlačové informácie SKN 
  • Verejné obstarávanie, konkurzy, súťaže týkajúce sa SKN 
  • Vnútorná kontrolná činnosť v SKN
 6. Ak žiadateľ trvá na priamom sprístupnení informácie, môže podať SKN žiadosť.
 7. Žiadosť o sprístupnenie informácie možno podať ústne alebo písomne, ako aj iným technicky vykonateľným spôsobom.
 8. Zo žiadosti musí byť zjavné, že je určená SKN, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne SKN so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.
 9. Ak žiadosť neobsahuje náležitosti uvedené v bode 7 tohto článku, SKN neodkladne vyzve žiadateľa, aby neúplnú žiadosť v lehote určenej zákonom doplnil. Zároveň žiadateľa poučí, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní, SKN žiadosť odloží.
 10. Ak SKN nemá požadovanú informáciu, ale má vedomosť, kde možno informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní povinnej osobe, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti SKN bezodkladne oznámi žiadateľovi. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť dňom, keď povinná osoba dostala postúpenú žiadosť.

Čl. II

Postup SKN pri sprístupňovaní informácií

 1. SKN sprístupňuje požadované informácie najmä ústne, písomne – i v Braillovom písme, nahliadnutím do spisu, vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácie na technický nosič dát každému žiadateľovi tak, aby neboli porušené povinnosti vyplývajúce pre SKN z obmedzenia prístupu k informáciám upraveného zákonom.
 2. SKN v prípade ústnej alebo telefonickej žiadosti sprístupní žiadateľovi informáciu neodkladne, ak ju má k dispozícii. Ak SKN na ústnu alebo telefonickú žiadosť informáciu neposkytne alebo keď žiadateľ považuje informáciu za neúplnú, požiada o sprístupnenie informácie písomne.
 3. Písomná žiadosť sa podáva výlučne na adresu :

  Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu
  Štúrova 36
  054 65 Levoča
 4. Žiadosť možno podať poštou, osobne len v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 11.45 hod. na sekretariáte SKN, faxom na číslo 053/4513648, elektronickou poštou na adrese skn@skn.sk a telefonicky výlučne na čísle 053/4513648.
 5. Centrálnu evidenciu všetkých žiadostí podaných SKN vedie sekretariát riaditeľa, ktorý žiadosť zaeviduje a neodkladne postúpi na vybavenie vecne príslušnému organizačnému útvaru SKN.
 6. Evidencia obsahuje najmä:
  • meno a priezvisko, adresu žiadateľa, 
  • dátum podania žiadosti, 
  • formu podania, obsah žiadosti a navrhovaný spôsob sprístupnenia informácie, 
  • vecne príslušný organizačný útvar poskytujúci informáciu, 
  • výsledok, formu a dátum vybavenia žiadosti, 
  • opravný prostriedok (dátum podania a výsledok vybavenia).
 7. Spisová agenda, ktorá sa týka poskytnutia informácie, sa po vybavení ukladá na sekretariáte riaditeľa. Spisová agenda musí obsahovať všetky písomnosti týkajúce sa vybavenia žiadosti, vrátane informácie o spôsobe vybavenia. Všetky písomnosti založené v spisovej agende musia byť označené číslom z centrálnej evidencie.
 8. SKN je povinná žiadosť vybaviť do desiatich dní od jej podania. V odôvodnených prípadoch určených zákonom možno lehotu predĺžiť najviac o desať dní, o čom treba neodkladne informovať žiadateľa.
 9. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť prvý pracovný deň po dni doručenia žiadosti.
 10. Pracoviskom zodpovedným za včasné, úplné a pravdivé sprístupnenie informácie je povinná osoba organizačného útvaru SKN podľa zamerania činnosti a podľa druhu poskytovanej informácie.

Čl. III

Opravné prostriedky

 1. Ak SKN v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informáciu alebo nevydala rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu.
 2. Ak SKN odmietne podať požadovanú informáciu, žiadateľ môže podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva organizačnému útvaru SKN, ktoré rozhodnutie vydalo alebo malo vydať.
 3. O odvolaní rozhoduje riaditeľ SKN v súčinnosti s vecne príslušným organizačným útvarom SKN do 15 dní od doručenia odvolania.
 4. V konaní podľa zákona sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.

Čl. IV

Úhrada nákladov

Úhradu materiálnych nákladov na sprístupnenie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. určuje SKN v súlade s Vyhláškou Ministerstva financií SR č. 481 z 20. decembra 2000 o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií.

Čl. V

Účinnosť

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 1. januára 2001.

Jaroslav M. Kacera
riaditeľ

Príloha č. 1: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
Ústna žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Príloha č. 2: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
Písomná žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám
Príloha č. 3: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
Rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu
Príloha č. 4: Sadzobník pre úhradu nákladov za sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. a vyhlášky Ministerstva financií SR o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií


Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Ústna žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám


Evidenčné číslo:
(vyplní SKN)

Dátum a hodina podania žiadosti:
Forma žiadosti: osobne – telefonicky
Meno a priezvisko žiadateľa alebo názov organizácie:
Adresa žiadateľa :

Obsah požadovaných informácií:

Požadovaný spôsob poskytovania informácie:


Spôsob vybavenia žiadosti: vybavenie – nevybavenie (dôvody)


Forma vybavenia žiadosti: ústne osobne – ústne telefonicky
písomne – zhotovením kópie (odpisu) – nahliadnutím do spisu
faxom – elektronickou poštou – inak


Dátum vybavenia žiadosti:


Poplatok .................. Sk

zaplatený: dňa ....................... č. dokladu ..............................
odpustený

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Písomná žiadosť
o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciámEvidenčné číslo:
(vyplní SKN)

Dátum podania žiadosti:
(vyplní žiadateľ)

Dátum doručenia žiadosti:
(vyplní SKN)

Forma podania žiadosti:
(vyznačí žiadateľ) faxom poštou e-mail

Meno a priezvisko žiadateľa (fyzická osoba)
alebo názov organizácie (právnická osoba)
(vyplní žiadateľ)

Adresa žiadateľa (vrátane tel. č., fax alebo e-mail):
(vyplní žiadateľ)


Obsah požadovaných informácií
a/alebo určenie spisu pre poskytnutie kópie:

(vyplní žiadateľ, v prípade potreby uvedie na osobitnom liste)


Požadovaný spôsob poskytovania informácie:
(vyznačí žiadateľ)

telefonicky poštou faxom e-mail

Žiadosť zaevidoval (meno a priezvisko):

Postúpené na vybavenie (oddelenie):

Prevzal na vybavenie (meno a priezvisko, dátum):


Sadzobník pre úhradu nákladov za sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií

a) vyhotovenie jednej strany - formátu A4

1 Sk,

b) vyhotovenie obojstrannej strany - formátu A4

2 Sk,

c) vyhotovenie jednej strany - formátu A3

2 Sk,

d) vyhotovenie obojstrannej strany - formátu A3

3 Sk,

e) dátový nosič

podľa nákupnej ceny nosiča,

f)  obyčajná obálka formátu A6

1 Sk,

g) obyčajná obálka formátu A5

1 Sk,

h) obyčajná obálka formátu A4

4 Sk,

i)  iný kancelársky materiál

         podľa nákupnej ceny,

j) poštovné – doporučene                                                          

podľa aktuálnych cien poštových služieb.

 

[» na začiatok stránky]
[» tlač stránky]
© 2006 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. [SpracovanĂ© v redakÄŤnom systĂ©me SwiftSite spoloÄŤnosti ELET systems.]
Posledná aktualizácia: 9. 12. 2010. [Webmaster: webmaster@skn.sk] [Informácie o prístupnosti].